Bygge bruer mellom Mali og Norge


NorSahel vil bygge bruer mellom Mali og Norge innan forsking og ekspertise innan helse-feltet og etterkvart på andre områder. I dette arbeidet samarbeider vi breitt med eit større og anerkjent forskings- miljø. Vi har ein visjon om å byggje sterke nettverk mellom maliske legar og norsk og internasjonal ekspertise på området nyfødt. Vi ynskjer å knytte forsking til alle delar av våre aktiviteter!