Nyføddomsorg-Helping Babies Breathe (HBB II)

Hovudmålet med prosjektet «Helping Babies Breathe» (HBB II) er å redusere neonatal(nyfødd) død og dødfødtraten i Mali. Prosjektet er eit tett samarbeid mellom NorSahel og PFI, UiO(Pediatrisk Forskingsinstitutt, Universitet i Oslo). Prosjektet er støtta av Kavlifondet. Prosjektet arbeider i første omgang i helseregionen Koulikoro som tel 3 millionar innbyggarar og har arbeid i 3 større helsedistrikt(Kati, Fana og Banamba) med til saman 1,2 millionar innbyggarar. I tillegg har prosjektet etablert arbeid på sjukpleiar/jordmorskular. Ein avtale er signert med Koulikoro helseregion og med skulane, i februar 2018 signerte NorSahel ei avtale med den største offentlege jordmorskulen i Mali, INFSS. Prosjektet går ut på å innfører medisinsk utstyr tilpassa låginntekts land og å drive med grundig opplæring. Metoden som blir bruka er den nye HBB II(sjå̊ bilete under og film), og NorSahel er den fyste som tek i bruk HBB 2.0 i Mali. Opplæringa vert plassert innanfor ramen av eksisterande offentlege helsestrukturar. Prosjektet er linka opp til fylkessjukehus, helsesenter og fødestuer spreidd utover eit stort område. Prosjektet har i samband med opplæringa utstyrt jordmødre og fødselshjelparar ved helsesenter, sjukehus og jordmorskular med HBB medisinsk utstyr(HBB Bag) for gjenoppliving og opplæringsmateriell, sjå bilete og film under.

Resultatet av prosjektet vil føra til at familiar har meir forutsigbar helse og at fattigdomen er redusert som følgje av betre helse for spedbarn. Jordmor og prosjektkoordinator i NorSahel, Koumba Traore, vitjar jamleg sjukehus, helsesenter og helsefagskular.

Til trass for sikkerhets-utfordringar i Mali seinare tid har NorSahel makta å etablera eit godt heilskapleg program i nyfødd helse og har bygd opp eit nettverk og ei god ramme i Mali. Mali er eit av landa i verda med høgast spedbarns-dødelegheit og mange kan reddast med enkel teknologi. NorSahel og PFI har spesielt utvikla eit godt samarbeid med den viktigaste aktøren i prosjektet, dei maliske helsestyresmaktene. I tilknyting til prosjektet er det gjort forsking på verknaden av metoden HBB og grunnar til helseproblem hos nyfødd og mødre. Evalueringar som er gjort viser at dei maliske partnarane er veldig nøgt med prosjektet og med strategien og at dei har tillit til NorSahel som aktør. Resultat til no viser at prosjektet har hatt veldig gode resultat i enkelte av områda der vi har drive prosjektet , og det er eit sterkt ynskje frå Mali om at opplæringane blir styrka og utvida. Difor vil NorSahel vidare med dette prosjektet.

Ei solid og etter kvart mangfaldig ekspertgruppe sikrar både faglig kvalitet av opplæringane og metoden. Ekspertgruppa blir leia av spesialist innan nyfødd medisin, professor Ola Didrik Saugstad, og består vidare av helse-personell med både internasjonal kompetanse og god lokalkunnskap.

Hjelpa blir kanalisert gjennom nasjonale strukturar for bærekraftig utvikling !

HBB II Prosjektet

Etter ein pilotperiode på 1 år blei det i gong satt eit prosjekt på 2 i juni 2016 med støtte frå Kavlifondet. Prosjektet har i samband med opplæringa utstyrt helsesentre, sjukehus og skulen med HBB utstyr( gjenopplivingsutstyr for nyfødde og opplærings-materiell) og lært opp  1000 jordmødrer, legar, fødselshjelparar og studentar

Nyskapende

Prosjektet er nyskapande. Både teknologi i form av mikrofilmar og App tas i bruk. For å sikre faglig kvalitet av opplæringane og metoden er ei solid ekspertgruppe beståande av helse-personell med både internasjonal kompetanse og god lokalkunnskap satt til å fylgje prosjektet. Eit vitskapeleg forskingsprosjekt skal måle effekten av prosjektet og gjere kartlegging innan nyfødt og fødselsomsorg.

Prosjektinfo HBB II

Ansvarlig organisasjon: NorSahel
Samarbeidspartner: Pediatrisk Insitutt, Universitet i Oslo
Sted: Koulikoro regionen, Mali
Lokale samarbeidspartnere i Mali: Helsedirektoratet i Mali, Koulikoro helse-region og flere helsedistrikter, flere helsefagskoler

Vil du hjelpe oss å bekjempe spedbarnsdødelighet i Mali?

GI EIN HBB BAG TIL JORDMØDRE

VIPPS 250 kr. til 15556 MERK NYFØDD MASKE. Eller gi en hel HBB bag med alt utstyr for 900 kr. merk HBB BAG

 

 

Giverkonto

Du kan gi ei gåve ved å overføre 900 NOK eller Eit fritt beløp til vår Giverkonto : 2801 32 59889
Kontonavn: NorSahel

Månedlig trekk

Sette opp månedlig trekk. Eit fritt valt beløp til vår Giverkonto :2801 32 59889
Kontonavn: NorSahel

Tusen takk for din støtte til vårt viktige arbeid!

Vi er medlem av Innsamlingskontrollen.